Gebruiksvoorwaarden

De beheerders van de website kustverhuur.com verbinden zich ertoe uw privéleven te respecteren en te beschermen. Wij willen het vertrouwen dat u ons geeft wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten niet beschamen. Bovendien willen wij dat u volledig op uw gemak bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die U ons toevertrouwt.

www.kustverhuur.com is een linkwebsite, waarin verhuurder en huurder van vakantieverblijven aan de Belgische kust bij elkaar worden gebracht door middel van het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van advertenties voor vakantieverblijven.

De potentiele huurder kan in contact komen met de verhuurder door de verschillende knoppen die resulteren in een email, of via de knoppen prijsvraag voor een prijsofferte op maat voor een gewenste periode, of door de knop "reserveren" om een reserverings aanvraag te doen rechtstreeks aan de verhuurder. Voor zowel de reserverings aanvraag, als de prijsofferte worden de gegevens van de potentiele huurder doorgegeven aan de verhuurder. Het is aan de verhuurder om dan contact op te nemen met de huurder.

Om uw vakantieverblijf op onze website plaatsen vragen wij een jaarlijks bedrag van 50 euro per verblijf. Voor alle optionele betalende diensten, heeft de verhuurder uit vrije wil de keuze om deze al dan niet te nemen. De prijs hiervoor wordt duidelijk medegedeeld. De betalende dienst wordt pas uitgevoerd van zodra de betaling effectief is gebeurd. Betalende diensten: 1) U kan uw verblijf eenmalig terug bovenaan plaatsen. 2) U kan uw verblijf gedurende een bepaalde periode (dag, week, 2 weken, of maand) als 'Top Residentie' zetten. Beide betalende diensten worden in punt 2.0 uitvoerig besproken.

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan.
www.kustverhuur.com raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen. Kustverhuur.com kan deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijden aanpassen indien zij dit noodzakelijk achten.

1.0 Privacy

1.1 Registratie van persoonsgegevens

Verhuurders die hun vakantieverblijf willen plaatsen op Kusverthuur.com kunnen zich via de site aanmelden. Dit kan via de knop "Registreer uw verblijf". De verhuurder zal dan een email ontvangen met hierin een login en passwoord. De persoonsgegevens die de verhuurders bij de registratie ingeven, als ook de gegevens die de potentiele huurders ingeven bij een prijsvraag of reserveringsaanvraag worden door de beheerder opgenomen in haar klantenbestand.

1.2 Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van de beheerder (internet initiatieven, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een email te sturen via onze website www.kustverhuur.com U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht laten wijzigen.

1.3 Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens zullen NIET doorgegeven worden aan andere bedrijven of websites waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, email adres.

1.4 Cookies

Bij internetbezoek plaatst de website cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar deze website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt; bedoeling is dan, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

1.5 Opmerking

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren via onze website www.kustverhuur.com. Voor meer algemene informatie kan u steeds de Commisie voor de bescherming van de levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (http://www.privacy.fgov.be) Lees ook onze disclaimer voor de voorwaarden en rechten van onze aangeboden diensten.

2.0 Optionele Betalende diensten

2.1 Omhoog plaatsen van een verblijf

Indien de verhuurder wenst kan hij zijn verblijf eenmalig terug helemaal bovenaan de lijst van verblijven plaatsen. Hiervoor zal kustverhuur.com een prijs in rekening brengen. Bij het kiezen hiervan en voordat de residentie kan worden omhoog geplaatst, zal het bijbehorende tarief worden kenbaar gemaakt.

2.2 Wel of niet van de aankoop afzien

De Verhuurder beschikt, over het recht om van de aankoop af te zien.

2.3 Top residentie

Een Verhuurder kan, door betaling van een tarief, zijn residentie als Top residentie promoten. De promotie van "Top residentie" wordt pas toegekend na betaling van het tarief. Het kan enkele minuten duren vooraleer een Residentie gepromoot wordt als Top residentie. Top residentie's komen altijd bovenaan de lijst met residenties staan. De volgorde wordt bepaald door de datum "Laatst gewijzigd". Top residenties worden ook gepromoot op de hoofdpagina. Wanneer de bezoeker een zoek criteria in geeft krijgt hij een lijst met vakantieverblijven die voldoen aan zijn criteria. In het resultaat van zijn zoekopdracht zullen de "Top residenties" die voldoen aan deze zoekopdracht bovenaanstaan. Indien er meerdere "Top residenties" zijn, wordt de volgorde van laast gewijzigd in afdalende volgorde voorgesteld. Een vakantieverblijf die zowel als "Top residentie" gepromoot wordt en die als laatste "omhoog geplaatst" wordt zal dus als eerste worden getoond in deze lijst. Het label "Top residentie" is bij deze dan ook geen absolute garantie om op de eerste pagina van het resultaat te worden getoond.

2.4 Storingen

Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de Website, of bij andere gevallen van overmacht is kustverhuur.com niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van Betaalde Residenties. De verhuurder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het tarief van de Betaalde Residentie.

3.0 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van vakantieverblijven door de verhuurder

Nadat de verhuurder is aangelogd kan hij zijn vakantieverblijf aanmaken in Kustverhuur.com. Hiervoor wordt er gevraagd om zoveel mogelijk gegevens als fotos over het vakantieverblijf in te geven. Pas nadat de verhuurder beslist om het vakantieverblijf op de website te plaatsen. Zal dit ook effectief aan de bezoekers worden getoond. Hiervoor is er een knop voorzien "Publiceren op website". De verhuurder kan ten alle tijden de knop "Niet meer publiceren" indrukken waardoor zijn verblijf niet meer zal worden getoond op de website.

3.1 Reageren op verblijven

Kustverhuur.com is een linkwebsite. Als verhuurder plaatst u uw vakantieverblijf op onze website. De potentiële huurder kan op deze manier met de verhuurder in contact komen. Kustverhuur.com is geen reisbureau of toeristisch verhuurkantoor.

3.2 Prijsofferte aanvraag

De bezoeker kan op de website vakantieverblijven van verhuurders bekijken en daarop reageren, dit via een prijsofferte aanvraag voor de gewenste periode. Bij elke prijsofferte aanvraag zal er een mail gestuurd worden naar de verhuurder, met alle gegevens van de potentiële huurder, zodat de verhuurder kan contact op nemen met de potentiële huurder. Deze dienst is inbegrepen in het jaarlijks bedrag van 50 euro. Of dit al dan niet resulteert in een daadwerkelijke verhuur ligt in de handen van zowel de verhuurder als de potentiële huurder.

3.3 Reservatie aanvraag

De bezoeker kan op de website vakantieverblijven van verhuurders bekijken en daarop reageren, dit via een reservatie aanvraag. Bij elke reservatie aanvraag zal er een mail gestuurd worden naar de verhuurder, met alle gegevens van de potentiële huurder, zodat de verhuurder kan contact op nemen met de potentiële huurder. Deze dienst is inbegrepen in het jaarlijks bedrag van 50 euro. Of dit al dan niet resulteert in een daadwerkelijke verhuur ligt in de handen van zowel de verhuurder als de potentiële huurder.

3.4 Verhuur

Kustverhuur.com aanvaard geen betalingen voor een verhuur. Elke betaling gebeurd rechtstreekst tussen verhuurder en huurder. Kusverhuur.com kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen tussen verhuurder en huurder. En zal dan ook geen enkele vorm van schadevergoeding uitbetalen bij eventuel problemen die onstaan tussen huurder en verhuurder.

3.5 Login en Passwoord

Alvorens een vakantieverblijf op kustverhuur.com te plaatsen, moet een verhuurder eerst een login en passwoord aanvragen en inloggen. Dit kan door de knop "Registreer uw verblijf" in te drukken op de hoofdpagina. Nadien zal de verhuurder een login en passwoord ontvangen waarmee hij kan inloggen om zijn verblijf te registeren op onze website. Voor het plaatsen van vakantieverblijven op onze website vragen wij per verblijf een vast jaarlijks bedrag van 50 euro.

3.6 Residentie-overeenkomst

Door het plaatsen van een vakantieverblijf komt de overeenkomst voor het plaatsen van vakantieverblijf tussen kustverhuur.com en de verhuurder (de "Residentie-overeenkomst") tot stand.

3.7 Duur

Residenties blijven in beginsel 1 jaar op de Website staan, mits aan de Gebruiksvoorwaarden is voldaan en Verhuurders hun residentie niet zelf hebben verwijderd. Kustverhuur.com heeft het recht om een vakantieverblijf ten alle tijden te verwijderen indien wij dit nodig achten.

4.0 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van advertenties door de adverteerder.

4.1 Login en Passwoord

Alvorens een advertentie op kustverhuur.com te plaatsen, moet een adverteerder eerst een login en passwoord aanvragen en inloggen.

4.2 Betalende advertenties

Bedrijven die dit wensen, vb restaurants, toeristische attractries, etc, kunnen een advertentie plaatsen op onze website. Het adverteren op onze website is altijd betalend. Om een advertentie te plaatsen dient de adverteerder credits aan te kopen.

4.3 Credits per view/doorklikken

Telke male een advertentie wordt getoond zullen een aantal credits worden aangerekend. Alsook wanneer een bezoeker op een advertentie klikt, en op deze manier op uw website komt, zal een aantal credits worden aangerekend. Het aantal credits voor het bekijken, alsook voor het doorklikken wordt medegedeeld. Dit aantal is afhankelijk van de plaats waar de advertentie wordt getoond. Van zodra het aantal credits is opgebruikt wordt de advertentie niet meer getoond. De adverteerder kan ten alle tijden inloggen en kijken naar het aantal resterende credits, alsook een overzicht krijgen wanneer zijn advertentie getoond is, of wanneer er is doorgeklikt.

4.4 Advertentie stopzetten

De adverteerder kan ten alle tijde het adverteren stopzetten.

4.5 Advertentie wijzigen

De adverteerder kan ook zelf een andere advertentie kiezen indien hij dit wenst. Zolang de credits niet zijn opgebruikt zal de advertentie worden getoond.

4.6 Advertentie goedkeuren

Kusterverhuur.com heeft het recht om elke advertentie goed te keuren alvorens ze zullen gepubliceerd worden. Indien de advertentie wordt afgekeurd zal de adverteerder hiervan op de hoogte gebracht worden, en zullen de aangekochte credits worden gecrediteerd. De adverteerder heeft het recht om een andere advertentie te kiezen. Elke advertentie zal alvorens publicatie worden goedgekeurd.

5.0 Aansprakelijkheid

5.1 Beperking aansprakelijkheid kustverhuur.com

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit kustverhuur.com iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door: a. het gebruik van de Dienst; b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan; c. onjuiste informatie op de Website; d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website; e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of f. het gebruik van de Applicatie.

5.2 Aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade

Kustverhuur.com is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

5.3 Beperkte aansprakelijkheid

Indien kustverhuur.com om welke reden dan ook voor de in de vorige punten bepaalde schade aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van een Bezoeker beperkt tot maximaal: a. het totaalbedrag van de vergoedingen die de Bezoeker aan kustverhuur.com betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is; of b. 100 euro, indien het totaalbedrag dit bedrag zou overschrijden.

5.4 Verjaring aansprakelijkheid

De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Bezoeker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

5.5 Toezicht

Kustverhuur.com is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat kustverhuur.com niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar Bezoekers.

6.0 Wij geven geen garanties

6.1 Garanties

Kustverhuur.com kan niet garanderen dat de vakantieverblijven of diensten die door Verhuurders of Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker of huurders.

6.2 Kwaliteit, veiligheid

Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent kustverhuur.com daarom geen garantie over: a. de juistheid en nauwkeurigheid van de advertenties of vakantieverblijven of andere berichten; b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de vakantieverblijven of diensten die worden aangeboden; c. de bevoegdheid van Adverteerders of verhuurders om vakantieverblijven of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van huurders om vakantieverblijven te huren; en d. het vermogen van Huurders om de overeengekomen prijs van gehuurde vakantieverblijven of afgenomen diensten te voldoen.

6.3 Toegang

Kustverhuur.com verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot het gehuurde vakantieverblijf of de diensten die aangeboden worden.

6.4 Recht op wijzigen

Kustverhuur.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen. Kustverhuur.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden. Kustverhuur.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Applicatie of delen ervan te kunnen wijzigen of beëindigen. Kustverhuur.com behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zult u vooraf worden geïnformeerd voordat wijzigingen in werking treden.